هستندانسانهای ,کوچک ,دیگران ,دنبالب ,پرسش ,مسئله ,هستندانسانهای متوسط ,هستندانسانهای کوچک ,مسئله هستندانسانهای ,دارندانسانهای کوچک
انسانهای بزرگ : درباره عقاید حرف می زنند
انسانهای متوسط : درباره وقایع حرف می زنند
انسانهای کوچک : پشت سر دیگران حرف می زنند

انسانهای بزرگ : درد دیگران را دارند
انسانهای متوسط : درد خودشان را دارند
انسانهای کوچک : بی دردند

انسانهای بزرگ : عظمت دیگران را می بینند
انسانهای متوسط : به دنبال عظمت خود هستند
انسانهای کوچک : عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند

انسانهای بزرگ : به دنبال کسب حکمت هستند
انسانهای متوسط : به دنبال کسب دانش هستند
انسانهای کوچک : فقط به دنبال کسب پول هستند

انسانهای بزرگ : به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند
انسانهای متوسط : پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند
انسانهای کوچک : می پندارند
پاسخ همه پرسش ها را می دانند

انسانهای بزرگ : به دنبال خلق مسئله هستند
انسانهای متوسط : به دنبال حل مسئله هستند
انسانهای کوچک :مسئله ندارند

منبع اصلی مطلب : یادداشت های من | علی فرجی
برچسب ها : هستندانسانهای ,کوچک ,دیگران ,دنبالب ,پرسش ,مسئله ,هستندانسانهای متوسط ,هستندانسانهای کوچک ,مسئله هستندانسانهای ,دارندانسانهای کوچک
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : انسان . . .